ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 17ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

Сектите в България

Една от най-известните и най-агресивни секти, която неизменно прави опити да утвърди своите позиции в духовния живот в страната е Свидетелите на Йехова.“Свидетелите на Йе­хова“ в България е регистрирано през 1938 година. Най-вероят­но центърът на българските йеховисти е бил Пловдив, тъй като там те имали своя печатница, където отпечатвали религиозната си литература. Благоприятното време за „проповедническата“ им дейност продължава до 1944 година.

Друга особено опасна секта, която разпространява своето влияние на българска почва е Сектата на Муун. От християнска гледна точка това е едно крайно извратено учение. Последова­телите на Муун твърдят, че се опират на Библията, и дори се на­ричат християни, но това няма нищо общо с действителността. Самият Муун открито заявява, че ползва Библията единствено за камуфлаж: „Докато не завършим мисията си в християнската църква, ние трябва да цитираме Библията и да я използваме, за да обясняваме. След като получим наследството на християни­те, ще бъдем свободни да поучаваме без Библията“

Най-силната секта в съвременния западен свят, що се отна­ся до членска маса и организация, също намира последователи в България. Това е „Църквата на светиите на Исус Христос от последните дни“, или по-известна като Мормоните. В България е официално регистрирана като вероизповедание. Те са изклю­чително мисионерски ориентирани и не пестят усилия и разхо­ди за набиране на нови членове.

screenshot_2019-05-14      - google .png - 1.13 Mb

Продължение...

 

How I corrected the earth‘s axis ?


In 2004 year i receive an order to correct the earth‘s axis. Yes it can be regulated with codes. For that purpose i went to Melnik. In the smallest town of Bulgaria there‘s a portal for correcting the precession. Where exactly is the place i can not tell, but if the Rila mountain is the most powerful energetic center to fly above, Mel­nik is for the opposite direction. Until now i have been participat­ing in 2 missions like this. The first one i received after a deadly earthquake. It happen because of military nuclear experiments on big depth, the lead to barely visible shake of the planet and displace the earth‘s axis. Then the keepers of the harmony wanted to be entered codes for repair. At the end of 2009 year there was a message for my second mission. It sounds fantastic but what i have seen i will tell you and those who have senses will know it‘s true. I travel to the core of the Earth in something like a cap­sule and was very close to the core. Altogether we were 12 people that were in the hall for corrections from all over the world. In front of everyone was placed a unique technological portal from plasma and crystals. In entering we entered a unique planetarian code in it, that everyone has after its activation. The code looks like a digits placed like a pyramid.

planet-earth-3686253_960_720.jpg - 50.00 Kb

Продължение...

 

Как я исправил Земную Ось?

 

В 2004 году я получил задание на вершине наземной коррекции. Да, это можно настроить с помощью кодов. Для этого я отправился в Мельник. В самом маленьком городе Болгарии есть проход для исправления прецессии. Точное место, где это место расположено, сказать нельзя, но если Рила является самым мощным энергетическим центром для путешествий вверх, Мельник мог бы сказать, что он находится внизу. До сих пор я участвовал в 2 подобных миссиях. Первый я получил после сильного землетрясения. Это было вызвано военными ядерными экспериментами на большой глубине, которые привели к едва заметному подергиванию на нашей планете и смещению ее земной оси. Затем гармонисты потребовали, чтобы коды коррекции были введены немедленно.

В самом конце 2009 года пришло сообщение о моей второй миссии. Звучит фантастически, но то, что я увидел, поделится, и у кого есть чувства, чтобы понять. Я подошел очень близко к ядру земли в чем-то вроде капсулы. Всего в исправительной комнате находилось 12 человек со всего мира. Перед каждым стоял уникальный технологический портал из плазмы и кристаллов. В нем, когда мы пришли, мы ввели уникальный планетарный код, который каждый из нас получил при активации. Код представляет числа в шахматном порядке. В первой строке введите 4, второй 5, третий 6 и, таким образом, 9-й ряд, который состоит из двенадцати чисел. Например:

planet-earth-3686253_960_720.jpg - 50.00 Kb

Продължение...

 
Още статии...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

Angel's place, Weiglgasse 1,

15.Rudolfssheim-Fünfh, 1150 Wien, Österreich

Телефон: +43 660 1055140

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности