ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 17ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

Българите са потомцина най-древното население на Балканскияполуостров

Търсенето на синтез между Хунорската и Тракийската те­ория за етногенезиса на българите не е насочено само към ми­налото. Целта на този ситнез е да се докаже, че въпреки голе­мите миграции на древни ябългарски народ, именно Балканска България е нашата “Земя завинаги”, нашата “Обетована земя”. Именно днешна България е нашата прадревна люлка, която на­пуснахме в зората на човешката история и към която се завър­нахме преди хилядолетие и половина. Следва да се има предвид, че предлаганият синтез би из­глеждал абсурден, ако се приеме, че в периода IV–VI в. “хунори” е идентично по значение на “хуни”. Редица исторически данни подсказват, че в едни по-широки етногеографски рамки терми­нът “хунори” не е идентичен с “хуни”, а обозначава група от по­вече или по-малко сродни като бит, раса и материални култура европеидни народи, населяващи огромното пространство от река Сър-Даря до езерото Байкал. Втози етногеографски кон­текст българите също са хунори.

avitohol_small.jpg - 155.71 Kb

Съгласно някои сведения първата поява на българите в Из­точна Европа може да се обвърже с появата на кимерийците през VIII в. пр. Хр. Такива податки има в “Зографска Българска история” (XVIII в.), у Ербело дьо Моленвил, Жозеф дьо Гин, Димитър Хоматиян и дори в “Джагфар Тарихъ”. Според едно от мненията дошлите от изток кимерийци етнически са били близки до траките. А според друго мнение – до иранците. Уста­новили се в Приазовието, Прикубанието и по долното течение 5 107 златна книга на вселената - 2

на р. Дон, кимерийци и българи влизат в контакт със заварено­то тракийско население. От района на Северното Причерно­морие кимерийски вълни, в състава на които е имало и българи, стигат до Мала Азия, Балканите и дори до Испания, а оттам и до Ирландия (известните от ирландските саги “Фир Болг” – на­родът на Бог), известен с това, че той донася на Британските острови ритуала за влизане в битка с тъпани и… гайди. Една трако-кимерийска група се установява и в днешен Азърбай­джан. Вероятно именно появата на Балканите по това време на древни български преселници е основата на сведения от соб­ствено българската средновековна историческа традиция, из­ползвани от йеросхимонах Спиридон, поп Йовчо Попниколов и от неизвестния автор на Зографска Българска история, които пишат за български царе на Балканите още в началото на I хи­лядолетие пр. Хр.

Откъс от книгата "Златна книга на Вселената. Живот в Тангра" 

Цялата книга „Златна книга на Вселената. Живот в Тангра.„

както и другите книги на Издателството можете да поръчате Тук:

http://www.siriusfoundation.net/order.php

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

Angel's place, Weiglgasse 1,

15.Rudolfssheim-Fünfh, 1150 Wien, Österreich

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности