ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 17ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

Унищожаването на Българската  Армия и нещо за НАТО

Какво беше армията ни през годините?

След Освобождението на България със заповед № 1 от 15 юли 1878 г. на руския императорски комисар в България княз Александър Дондуков‑Корсаков се създава Българската земска войска. Вкрая на 1878 г. Българската земска войска има в състава си общо 31 400 души, оборудвани с оръжие, материал­на част и боеприпаси от руската армия.

През ноември 1879 г. в София е създадено военно училище в което постъпват на обучение 255 български юнкери. Освен тях в руски военни училища са изпратени 132 български младе­жи, а във Велико Търново се създава учебна дружина за подго­товка на унтерофицери. На военна повинност подлежат всички български граждани от 21 до 40‑годишна възраст.

Българската войска се състои от 21 пешидружини, 4 конни сотни, 6 пеши, 1 планинска и 1 конна батарея, 1/4 сапьорни роти, 1 обсадна рота и артилерийска паркова команда. С кня­жески указ от 1884 г. се преминава от дружинна към полкова структура в армията. Формирани са 8 пехотни и 2 артилерий­ски полка, към които са придадени пионерна дружина и морска част.

 

89d3ecdfab6ad5282ba550e20bade371.jpg - 87.50 Kb

След Съединението на Източна Румелия с Княжество Бъл­гария през 1885 г. българската армия е реорганизирана в 12 пол­ка. През Сръбско-българската война армията заедно с добро­волците и опълченците наброява малко над 100 000 щика. През 1886 година в българската армия отново се извършва реоргани­зация, като се отменят корпусната и дивизионната организация и се въвежда отново бригадната организация, съществувала преди Сръбско-българската война българската армия се състои от 6 бригади, пионерна дружина, конна бригада и артилерийска бригада. Към армията са: Военно училище, Флотилия и морска част и Александровски държавен конезавод. На територията на Княжество България действат 21 военни полкови окръжия.

През 1889 г. е извършена нова реорганизация, според коя­то в българската армия има вече 24 пехотни, 4 конни, 6 артиле­рийски и един пионерен полк. Според Закона за въоръжените сили от 15 декември 1891 г. армията се състои от: действаща – със срок на служба 10 г. (от които 4 редовна, а останалите служ­ба в запаса) и резервна – със срок на служба 8 г. Предвижда се по време на война общата численост на въоръжените сили на княжеството да достигат 318 570 души. През 1895 г. се полагат основите на пограничната стража, като за целта към всяка див­изионна област се формира по една погранична дружина. През 1897 г. се преустройват и военноморските сили: създава се Ду­навска флотилия с щаб в Русе и морска част във Варна. През 1903 г. е приет нов закон за въоръжените сили.

Откъс от книгата "Розата на Щастието"

Цялата книга „Розата на Щастието"

както и другите книги на Издателството можете да поръчате Тук:

http://www.siriusfoundation.net/order.php

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

Angel's place, Weiglgasse 1,

15.Rudolfssheim-Fünfh, 1150 Wien, Österreich

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности