ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 17ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

Сектите в България

Една от най-известните и най-агресивни секти, която неизменно прави опити да утвърди своите позиции в духовния живот в страната е Свидетелите на Йехова.“Свидетелите на Йе­хова“ в България е регистрирано през 1938 година. Най-вероят­но центърът на българските йеховисти е бил Пловдив, тъй като там те имали своя печатница, където отпечатвали религиозната си литература. Благоприятното време за „проповедническата“ им дейност продължава до 1944 година.

Друга особено опасна секта, която разпространява своето влияние на българска почва е Сектата на Муун. От християнска гледна точка това е едно крайно извратено учение. Последова­телите на Муун твърдят, че се опират на Библията, и дори се на­ричат християни, но това няма нищо общо с действителността. Самият Муун открито заявява, че ползва Библията единствено за камуфлаж: „Докато не завършим мисията си в християнската църква, ние трябва да цитираме Библията и да я използваме, за да обясняваме. След като получим наследството на християни­те, ще бъдем свободни да поучаваме без Библията“

Най-силната секта в съвременния западен свят, що се отна­ся до членска маса и организация, също намира последователи в България. Това е „Църквата на светиите на Исус Христос от последните дни“, или по-известна като Мормоните. В България е официално регистрирана като вероизповедание. Те са изклю­чително мисионерски ориентирани и не пестят усилия и разхо­ди за набиране на нови членове.

screenshot_2019-05-14      - google .png - 1.13 Mb

Впоследните години в България се забелязва засилване на позициите на Ню Ейдж движенията, особено на тези с езиче­ски характер.Ню Ейдж движения от новоезически тип Църква на Последния Завет/Виссарион и Анастасия. И двете наблягат върху екологията и реализацията на зелени проекти на терито­рията на България.

Нетрадиционните религиозни течения, така наречените секти на ХХ век. се самоопределят като единствените вероиз­поведания на които принадлежи бъдещето, като единствените, които разбират света на отвъдното и знаят за него повече от традиционните религии. Методите на сектите за привличане на нови членове и постигане на целите са разнообразни. Някои от тях са хилядолетни, но се използват и съвременни. Психологи­ческите методи на въздействие са основните методи на работа на сектите. Използват целия арсенал разработван от военните и шпионски лаборатории за психологическа война. Като се започне от Фройдистките методи за психоанализа от по безо­бидно естество като разговор и беседи и се свърши с масовата хипноза, въздействието със звук, с вибрации, с мултимедия. Из­ползват се и по-съвременни методи за контрол на поведението разработвани в тайни лаборатории, различни видове наркоти­ци и упойващи вещества, радиочестотни сигнали и др.

Регистрирани християнски секти са:

1. Църква на Иисус Христос и на светиите от последните дни. (или Църква на мормоните). По – малко от 2500 д. Това е силно преувеличена цифра.

2. Свидетели на Йехова. (Това е най – агресивнатя секта в България. Нейните представители извършват най – активния прозелитизъм, т. е. – привличане на нови членове. Техни списа­ния са „Пробудете се!“ и „Стражева кула“.) ~ 500–1000 д.

3. Обединителна църква. (или Църква на Муун).

4. Семейството. (или Децата на Бога).

5. Църква на Мария от с. Каравелово.

6. Движение за духовно кръщение със Свети Дух.

– Слово на живот.

– Еммануил.

– Воини на Христа.

– Живот на вяра.

– Оазис на любовта.

– Евангелска църква „Огнена вяра“.

– Евангелска къща (?) „Витлеем“.

– Рема.

– Васан.

7. Световна божия църква


 

Откъс от книгата "Розата на Щастието"

Цялата книга „Розата на Щастието"

както и другите книги на Издателството можете да поръчате Тук:

http://www.siriusfoundation.net/order.php

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

Angel's place, Weiglgasse 1,

15.Rudolfssheim-Fünfh, 1150 Wien, Österreich

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности